Hitachi

B3〜B1階 エスカレーター

エスカレーター意匠
項目 詳細
欄干意匠 強化ガラス・照明無し
外装意匠