Hitachi

1階-2階 エスカレーター

エスカレーター意匠
項目 詳細
欄干意匠 強化ガラス・照明無
外装意匠 別途工事